Profilové práce

2018/2019 - Ný
vedoucí práce: RNDr. Marek Matura, PhD.
odborný konzultant: Mgr. Karel Kudláček

Práce ke stažení

Příloha: Návod pro realizaci

Příloha: Návod na realizaci použitý v roce 2017

Příloha: Tabulky s mediány vytvořenými ze zjištěných intenzit

Klasické laboratorní i mobilní spektrofotometry jsou velmi drahé a pro řadu institucí (např.
ZŠ, SŠ) tedy nedostupné. Předložená práce se zabývá alternativní metodou stanovení koncentrace železitých kationtů ve vodách pomocí digitálního zrcadlového fotoaparátu (DSLR). V této metodě je koncentrace stanovována stejně jako při klasické spektrofotometrii přes kalibraci a její rovnici, kde je jedna z proměnných intenzitou modré (B) nebo zelené (G) barvy z RGB spektra na stupnici od 0 do 255. Intenzita těchto doplňkových barev je přímo úměrná koncentraci analytu ve vzorcích – čím větší je koncentrace, tím menší je intenzita daných barev. Hlavním cílem práce je proto hledání optimálního uspořádání metody využívající DSLR, které poskytne výsledky stanovení co nejbližší datům ze spektrofotometru. V rámci této práce byl pro stanovení použit DSLR Canon EOS 100D s objektivem Canon Zoom Lens EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS STM, který byl uchycen do stativu s vyosenou středovou tyčí. Fotoaparát pak byl kolmo umístěn nad mikrotitrační destičku s kalibračními standardy a vzorky, která byla ze spodu prosvícena LED videosvětlem. S tímto uspořádáním bylo provedeno několik měření, při kterých byly sestaveny kalibrační křivky, u kterých byla podle rovnice regrese a indexu korelace určována přesnost. Vliv problémů s délkou optických drah skrz mikrotitrační destičku ke snímači fotoaparátu a s šumem okolo jamek mikrotitrační destičky na kvalitu stanovení byl vyvrácen. Vliv barevné reakce kobaltnatých složek s thiokyanatanem draselným byl experimenty potvrzen, ale bylo navrženo řešení metodou standardního přídavku. Na základě těchto a dalších měření bylo uspořádání metody upraveno a otestováno. Koncentrace analytu v testovacím vzorku stanovená DSLR spektrofotometrií byla 7,43 mg/l, což je hodnota velmi blízká koncentraci stanovené spektrofotometrem HP 8453 (7,31 mg/l). Důležitým výstupem práce je návod pro realizaci stanovení.

alternativní analytická metoda spektrofotometrie úprava uspořádání optimalizace DSLR
stanovení koncentrace železité kationty analytická chemie didaktika chemie laboratorní praktika


autor:
vedoucí práce: Mgr. František Tichý

Práce ke stažení PŘÍLOHA: ČASOVÁ OSA PŘÍRODNÍ ŠKOLY (PDF)

Přírodní škola dospěla ke čtvrt století své existence. Rozhodl jsem se tento čas života mé školy zpracovat do podoby nástěnného plakátu. Zde jsou zachycena důležitá data, významné okamžiky vztahující se ke školnímu dění a to vše je doplněno fotodokumentací. Získaná data jsou zpracována i do online podoby vhodné k umístění na školní web. Hlavním zdrojem informací pro tuto práci byla kniha ředitele školy Františka Tichého: Přírodní škola – cesta jako cíl. Další informace přinesly rozhovory s učiteli a bývalými žáky školy a webový archív školy. Výsledek mé práce, nástěnný plakát s časovou osou historie Přírodní školy i jeho online podoba umožňuje zájemcům přehlédnout významné chvíle z pětadvacetileté historie naší školy.

Historie Přírodní školy časová osa Přírodní školy školní budovy školní expedice


autor:
vedoucí práce: Mgr. František Tichý

Práce ke stažení

K této práci jsem se dostal hned několika cestami; již 8 let jsem diabetik s diabetem 1. typu, a není úplně příjemné žít s nějakou nemocí a nic o ní nevědět, poté také jsem se podobným tématem zabýval na Dětské vědecké konferenci, což je akce pořádaná organizací Přírodovědci.cz a podporována nadačním fondem Neuron. Účastníci si připraví svůj vlastní výzkum nebo přednášku, a začátkem října jí prezentují v rámci soutěže, kde výherci fond proplatí částku na jeho vysněný výzkum. V této soutěži jsem asi před třemi lety prezentoval svojí práci o diabetu a funkci slinivky. Prezentace byla ohodnocena čestným uznáním, ale i tak jsem se chtěl tímto tématem zabývat i nadále, a tak jsem došel k této práci. Ještě se vrátím do roku 2010, kdy mi bylo šest let a byl mi zjištěn diabetes 1. typu, a já rozhodně nevěděl, co s tím. Začínal jsem na inzulínových perech a glukometru, a o pět let později jsem přešel na inzulínovou pumpu s kombinací kontinuálního měření glukózy pomocí senzoru. Pera a glukometr pořád ještě mám, ale měřím se jen abych nakalibroval správnou hodnotu do senzoru, a inzulínová pera používám jen v krizových situacích, když selže pumpa. Jednu takovou jsem již zažil na výjezdě se školou, při celodenním výletě se mi zalomila v těle kanyla a inzulín neproudil do těla. Nastala ketoacidóza a já jsem skončil v nemocnici v Jablonci nad Nisou. To bylo první poučení o tom, že nesmím pumpě až tak důvěřovat. Jelikož mě dost dlouho zajímalo, jak by šla léčba cukrovky ulehčit, začal jsem tedy od toho, že při stresu mi vždy vystoupla glykémie nahoru, třeba u prezentací. Nebo když jsem měl „růstové období“, tak jsem měl neustále vysoké glykémie, které nešly nijak moc zregulovat dávkami inzulínu. To už byl dobrý začátek pro to, že by se právě takové situace daly využít. Dále jsem si ještě dával otázku – „co v těle mi ovlivňuje právě inzulín?“ Při stressu to je adrenalin – hormon, který se vylučuje při velké zátěži, stavu pomyslného ohrožení nebo před nějakým těžkým (psychicky/fyzicky) úkolem. Když jsem měl výrazně „aktivní“ růst, působil v těle somatotropní hormon. Tudíž jsem si také odvodil, že některé hormony by mohly mít na pohybu glykémie taky podíl.


autor:
vedoucí práce: Mgr. František Tichý

Práce ke stažení

V mé práci mě zajímá jaká je informovanost lidí o infarktu tzn. co infarkt je a jak se zachovat když infarkt dostanu nebo dostane někdo v mém okolí. Ptal jsem se lidí, kteří už infarkt prodělali. Zajímalo mě jestli věděli, že měli infarkt a jaké byly jejich obtíže. V druhé řadě jsem se ptal široké veřejnosti (akce školy, volně na ulici, u praktického lékaře,...), jaká je jejich informovanost a jestli mají nějaký zájem dozvědět se o infarktu více informací. Výsledky jsem poskytl agentuře Luno, která dělá různé přednášky a workshopy o infarktu a prevenci rakoviny. S touto agenturou mladých doktorů spolupracuji a budu se účastnit některých edukačních programů jako lektor se svým odborným garantem. Hlavním smyslem mé práce je předat co nejvíce informací o infarktu veřejnosti, protože je informovanost veřejnosti malá.

Infarkt informovanost veřejnosti o infarktu a správných postupech Edukace veřejnosti o infarktu


autor:
vedoucí práce: Mgr. František Tichý

Zajímal jsem se o názory muslimů na křesťanství a křesťanů na islám. Rozdal jsem muslimům 20 dotazníků, vyplnili 14 mužů a 6 žen. Rozdal jsem křesťanům 29 dotazníků, vyplnili 8 mužů a 21 žen. Udělal jsem rozhovor s imámem, který trval 20-30 minut v kterém jsem se ptal na 10 otázek. Udělal jsem rozhovor s farářem, který trval 20-30 minut v kterém jsem se ptal na 12 otázek.


autor:
vedoucí práce: PhDr. Jaroslav Najbert

Práce ke stažení

Ve své práci jsem se věnoval porovnáváním produktů Billa a Clever. Použil jsem k tomu internetové zdroje a využil jsem internetové zdroje, které se týkali složení potravin, jejich denní příjem a jejich původ (zda byl syntetické nebo přírodní). Vybrané produkty jsem nechal ochutnat respondenty a jejich odpovědi jsem zanesl do grafu.Zjistil jsem, že produkty Billa se oproti produktům Clever lišší nejen v ceně, ale také hodně ve složen a v chuti. Některé odpovědi byli přímo překvapující.

Srovnávání produktů Billa Clever jídlo Privat label Srovnávací analýza
dotazníkové šetření složení potravin


autor:
vedoucí práce: Mgr. Anežka Koutníková

Práce ke stažení

V mé profilové práci jsem se zabýval mortalitou zvířat na silnicích. Dvakrát do měsíce a hledal jsem na nich přejetá zvířata. Následně jsem si je určil, vyfotil, zaznamenal do mapky a udělal si o nich záznam v tabulce. Na silnici Veleňská jsem našel jedno nebezpečné místo. Informoval jsem o něm obecní úřad.

Mortalita Veleň auta silnice zvířata uhynulá zvířata nehody mrtvoly
nebezpečí stromy reliéf


autor:
vedoucí práce: Mgr. Anežka Koutníková

Práce ke stažení Přílohy

Má práce se zabývala hydrobiologickým výzkumem pramenů v oblasti Českého krasu. Český kras je tvořený vápencem a je to oblast s hojnými prameny. Jsou zde prameny v lese, na polích i odtoky z dolů a jsou zde špinavé i čisté prameny a to mi umožnilo je dobře prozkoumat. Ve svém výzkumu jsem se zaměřil hlavně na bioindikátory ve vodě a snažil jsem se také ověřit jejich spolehlivost.

Biotický index hydro-biologie povodí pH konduktivita teplota bioindikátor sírany chloridy dusičnany substrát roční období znečištění vody pH


autor:
vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček

Práce ke stažení

Ve své profilové jsem se věnoval tvorbě pomůcek pro výuku na Přírodní škole. Elektronicky jsem vymodeloval a vytiskl model DNA, živočišnou a rostlinnou buňku, geometrická tělesa, a několik uhlovodíků. Vytisknul jsem dohromady 13 pomůcek, které jsem předal učitelům Přírodní školy k použití ve výuce.

3D tisk 3D tiskárna pomůcky platónská tělesa modely DNA buňka uhlovodíky Sketchup Slic3r


autor:
vedoucí práce: Mgr. Anežka Koutníková

Práce ke stažení

V mé profilové práci jsem se nejdříve naučil pracovat s programem Quizizz a poté jsem vytvořil manuál pro učitele, jak s Quizizzem pracovat. Quizizz by mohl sloužit jako zajímavý způsob na procvičování učební látky. Umožňuje vytvářet elektronické procvičovací testy formou uzavřených otázek a využívat je v hodině.

Quizizz procvičovací test vyučovací hodina program výsledky manuál


autorka:
vedoucí práce: MgA. Magdalena Schmidtová

Práce ke stažení PŘÍLOHA: Galerie Maleb

Tématem profilové práce je malba akvarelů v plenéru. Hlavním záměrem bylo malovat různé pohledy do krajiny v různých denních dobách a obdobích. Hlavním cílem bylo zachytit rozdílné atmosféry jednoho místa, které se mění díky proměnám světelných podmínek a počasí. Malby mají přiblížit lidem, jak toto místo a konkrétní chvíle – zážitek na autorku působí. Malby jsou inspirované malíři, kteří pracovali s akvarelem a zpracovávali většinou jedno místo v různých atmosférách – impresionsty. Práce je rozdělena na teoretickou část, ve které je popsána technika akvarelu a způsob malby vybraných umělců (Monet, Cézanne) a praktickou část, v níž se autorka sama zabývala krajinomalbou.

akvarel malba Monet Cézanne výstava Impresionismus postimpresionismus plenér historie denní doba


autor:
vedoucí práce: Mgr. František Tichý

Práce ke stažení
PŘÍLOHA: Krátký život Pavla Liona (PDF)

Příběh ztracený v dějinách. Osud Pavla Liona a jeho rodiny za dob druhé světové války. Jak vnímal holocaust chlapec? A co nám může jeho příběh říct dnes? Práce dokumentuje pátrání po osudu a tvorbě židovského chlapce Pavla Liona, který v podmínkách terezínského ghetta vydával časopis. Součástí práce je koncept workshopu, který účastníka seznamuje s dobou kdy Pavel žil, i s jeho životem. Hlavní prací je životopis, který se snaží uvolněnou formou nejen seznámit čtenáře s Pavlem, ale také ukázat osobní stránku holocaustu skrze vzpomínky pamětníků.

holocaust Terezín ghetto dětské časopisy pátrání druhá světová válka Karlín Příbram Osvětim - Březinka Rim Rim Rim Židé vzpomínky


autorka:
vedoucí práce: MgA. Magdalena Schmidtová

Práce ke stažení PŘÍLOHA: Návrhy graffiti

Práce se zabývá fenoménem graffiti v ulicích města a tím jak na graffiti reagují obyvatelé a návštěvníci města. Jak na ně působí a kde by se jim graffiti líbily a kde naopak ne. Dále se zabývá různými typy graffiti, jejich výskytem a provedením. V jedné z kapitol se autorka zabývá podrobněji tvorbě světoznámého amerického sprejera Banksyho. Práce také obsahuje dva rozhovory s profesionálními sprejery a je doplněna dotazníkovým průzkumem ve, kterém se autorka snažila zjistit jestli obavatelé a návštěvníci města berou graffiti jako vandalství nebo jako umění, které k městu neodmyslitelně patří. Na tuto teoretickou část navazuje práce praktická ve, které autorka vytvořila 10 návrhů na graffiti.

graffiti sprej writer street art Banksy umění písmo veřejný prostor dotazník kreativita


autorka:
vedoucí práce: PhDr. Jaroslav Najbert

Práce ke stažení

Má práce pojednává především o odsunu Němců z Prahy 7 po Druhé světové válce a o těžké pozici národnostních menšin od vzniku republiky do začátku padesátých let a klade si za cíl představit rozhodnutí, která dělali a jejich osudy. Zaměření a jednotlivá témata byla vybrána s ohledem na tvorbu interaktivní hry, která nabídne studentům možnost využít moderní technologie při studiu opomíjené kapitoly českých dějin, kterou se někteří učitelé ve škole snaží připomínat minimálně, protože nevědí, jak ji studentům dobře vyložit. Je to část našich dějin, na kterou nemůžeme být zrovna hrdí. Praktickým výstupem práce bude vzdělávací interaktivní hra.

Divoký odsun Organizovaný odsun Praha 7 Malý Berlín Němci Sudety SdP Židé deportace


autorka:
vedoucí práce: Mgr. Anežka Koutníková

Moje práce se zabývá popisem postupu vaření nefiltrovaného piva. Obecně k tématu vaření piva mám velmi blízko, protože moji rodiče jeden řemeslný pivovar vlastní (HUSAR). Z prohlídek a osobního zkoušení jsem sepsala dva články (Jak se vyrábí nefiltrované pivo, Stáčení do sudů a PET lahví) a jednoduchý slovníček s vysvětlivkami neznámých pojmů.

pivo pivovar nefiltrované pivo pivovar Husar technologie výroby chmel slad voda kvasinky stáčení


autor:
vedoucí práce: Mgr. Anežka Koutníková

V mé práci jsem se pokusil vytvořit vodáckého průvodce a popis závodu pro Hamerský potok. Toto téma pro profilovou si vybral, protože je ježdění na divoké vodě můj veliký koníček a v jeho okolí se pohybuji již od malička a je mi velmi sympatické. V práci jsem poměrně detailně popsal různé úseky Hamerského potoka, na co si dávat pozor, jaká zvolit místa průjezdu atp. Dále jsem se pokusil popsat co nejvíce věcí, které by mohly vodákovi pomoci, jako například nemocnice, restaurace, nebo organizaci závodu.

Hamerský potok řeka řeka splutí vodák průvodce peřej závod hráz


autor:
vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček

Autor se v práci zabývá srovnáním cen vybraného zboží ve vybraných obchodních řetězcích. Nejprve zjišťuje nejčastěji nakupované zboží u lidí různého věku. Na základě výsledků stanovil tzv. nákupní koš. Posléze zjistil ceny každé položky a udělal srovnání cen nákupního koše.

ceny obchodní řetězce potraviny srovnání cen slevové akce statistika


autor:
vedoucí práce: Mgr. František Tichý

V mojí práci jsem se zabýval Pražským metrem – nejstarší částí linky C, především horninami, které sloužily k jeho stavbě a výzdobě. Shrnuji i důležité informace týkající se historie metra. Na základě toho, co jsem zjistil, jsem vytvořil pracovní list co zájemcům seznámí s tím, jak metro funguje s jeho historií a hlavně s geologií materiálů, které byly použity při jeho stavbě. Pracovní list jsem ověřil se svými spolužáky.

pracovní list geologie metro Praha historie památky


autor:
vedoucí práce: PhDr. Vít Novotný


Příloha:

Tématem této práce je hudební kompozice instrumentálního díla nazvaného Podzimní valčík. Jedná se o jednovětou skladbu pro symfonický orchestr v rytmu valčíku. K dispozici je partitura díla, klavírní verze skladby a MIDI nahrávka jeho symfonické podoby. Práce obsahuje i formální a harmonický rozbor skladby.

valčík hudební kompozice hudební rozbor klavírní výtah modulace tónina orchestr


autor:
vedoucí práce: PhDr. Vít Novotný

Tato práce se věnuje audio nahrání písní z divadelního představení Řeka, která teče pozpátku, které hrála třída Ksí. Tato nahrávka byla poté postprodukčně upravena a vznikly tak záznamy písní i celého divadelního představení, které jsou k dispozici posluchačům. Důležitou součástí práce je reflexe jednotlivých nahrávání.

audio Řeka, která teče pozpátku nahrávka

3) Slavnost probuzení
4) Hrdinná
5) Tak jdi dál
Celá nahrávka představení


autor:
vedoucí práce: PhDr. Vít Novotný

V této práci mi šlo o to, abych přiblížil slovenský folklór. Napsal jsem pojednání o slovenském folklóru, ve kterém popisuji slovenské zvyky, tradice, kroje, tanec, hudbu a také kde se setkat se slovenským folklórem v České republice. Potom jsem naučil zájemce krátkou taneční choreografii, kterou jsme poté předvedli na Akademii Přírodní školy 2018.

Slovensko folklór tanec hudba zvyky tradice kroje festivaly soubory menšiny


autorka:
vedoucí práce: Mgr. Hana Nábělková

Obsah profilové práce je rozdělen na dvě části. První částí je část teoretická, v níž jsem se zabývala prací s odbornou literaturou pojednávající o tvorbě básní. Zpracovala jsem v této části i metodiku a udělala rozbor některých mých básní. Zhodnotila jsem také úpravy mých básní na základě zpětných vazeb jak od laiků, tak od lidí zabývajících se literaturou a poezií delší dobu. Obsahem druhé části jsou sbírka mých vlastních básní a malý poetický slovníček pojmů, ve kterém jsou rozebrány a vysvětleny nejfrekventovanější termíny v oblasti poezie a některé figury.

Básně poezie rýmy literatura sloky jazyk sbírka lyrika verše figury