Expediční práce

Tepelsko 2019

home > Expediční práce > Tepelsko 2019


SBORNÍK VÝSLEDKŮ TEPELSKO 2019 (časopis) Video Záznam Prezentace výsledků Expedice


kapitán: Matyáš Lukavský
odborný konzultant: PhDr. Jaroslav Najbert
členové skupiny: Matyáš Lukavský, Ota Svátek, Matyáš Spěváček, Tomáš Majer, Matyáš Prokopius, Filip Steklý, Oliver Hajný,
Anežka Ptáčková, Anička Kubcová, Jakub Ježek

ODBORNÝ ČLÁNEK VE SBORNÍKU EXPEDICE

Naše výzkumná skupina se zabývala pobytem československých vojáků v Klášteře Teplá od roku 1950 do roku 1978. Zkoumali jsme, jak se klášter během pobytu vojáků změnil. Co muselo z kláštera zmizet, a co tam naopak přibylo. Zároveň jsme se zabývali tím, jak základní vojenská služba v klášteře probíhala. Jaké jednotky v klášteře sídlily a jaké byly v jednotkách vztahy.
Období, kdy klášter sloužil jako kasárna, je z historického hlediska z větší části neprobádané. Psané zdroje a literatura většinou téměř třicetiletému období věnují pár odstavců až stránek, nebo se zaměřují jednostranně na škody, které pobyt způsobil. My jsme se více zaměřili na každodennost. Hlavním zdrojem informací byla svědectví pamětníků, kteří v klášteře sloužili, jejich fotografie a osobní dokumenty. Čerpali jsme ale i ze vzpomínek řeholníků z kláštera a obyvatel nedaleké Teplé. V roce 1950 byl Klášter premonstrátů Teplá v rámci tzv. Akce K obsazen Lidovými milicemi a Státní bezpečností. Barokní klášter se téměř ze dne na den proměnil na vojenskou kasárnu - nejdříve motostřeleckého pluku z Mariánských lázní, od roku 1969 radiotechnického praporu PVOS. Armáda tu zůstala do roku 1978, kdy klášter převzal Státní památkový ústav Plzeň. Premonstrátům, kteří v klášteře žili již od jeho založení v roce 1193, byl navrácen až po 41 letech, v roce 1990. Dnes, po rekonstrukci většiny kláštera, již ani není poznat, že zde vojáci téměř tři desetiletí přebývali. Výstupem naší práce je zpřístupnění rozhovorů a fotografií veřejnosti a natočení filmu, který dokumentuje zkoumané období a místa spojená s pobytem vojáků.

Our research group was concerned about preserving the memory and historical sources regarding the stay and the impact of activities of the Czechoslovak army in the Teplá Monastery and in the immediate surrounding area during the years of 1950 when the Monastery was transformed almost from day to day to a military complex up until 1978 when the Monastery was given to the hands of the Pilsen’s historical preservationist company. We were interested in daily lives of the soldiers that served either their mandatory army service or the soldiers that made the army their job. We took it upon ourselves to bring this unexplored and fairly unknown period of the Monastery’s history into wider awareness. Therefore when we compiled the data we mainly focused on the testimonies of the former soldiers, premonstratensians and common folk.
In the year 1950 the Monastery was took over by The People’s Militia and the state Police within the operation K - an operation to take over most czech Monasteries and to internate the monks into special government facilities, even though the constitution supported religious freedom.
The Monastery was finally returned to the hands of the premonstratensians 41 years later in 1990. After the reconstruction of major parts of the Monastery, there isn’t a trace to be seen after almost three decades of military presence. The outcome of our month’s work is making all the data we got accessible to the public and a short documentary film.

Teplá Klášter Teplá kasárna klášter armáda vojáci vojenská služba premonstráti obnova historie pamětníci

 


kapitán: Mikoláš Pešek
odborný konzultant: Mgr. František Tichý
členové skupiny: Mikoláš Pešek, Vojtěch Havrda, Jakub Nekvasil, Jaroslav Janda, Vojtěch Bruthans, Jiří Bruthans, Igor Pokorný,
Ondřej Kučera, Ondřej Martinek,

Cíle ZÁvěrečná zpráva hydrobiologické skupiny

přílohy, data k lokalitám: Branišovský mlýn SV. Vojtěch Holčíkův mlýn

Lhota pustina dolské domky

Expediční skupinka archeologie se věnovala různým objektům typu mlýnů nebo vesnicím v okolí Toužimska a Tepelska. Hlavní typy objektů byly zaniklé ve středověku a po druhé světové válce. Ty se od sebe odlišovaly převážně zachovalostí. Vesnice ze středověku měly pouze viditelné teréní nerovnosti oproti vesnicím zaniklých po válce, které měly ještě zřetelné základy a některé budovy i zachovalé sklepy. Na lokalitách jsme také nacházeli předměty zanechané člověkem. Většinou to byly předměty typu střepy, zbytky nádobí nebo části nástrojů. Zkoumali jsme také výskyt měkkýšů a hledali jsme je na zaniklých vesnicích. Porovnali jsme jejich výskyt a zjistili, že na lokalitách je vyšší než mimo ně v závislosti na stáří lokality. Celkově jsme prozkoumali 14 lokalit, přičemž se nám zatím potvrzuje hypotéza o závislosti výskytu měkkýšů na budovách, jež stavebně využívaly vápno, které potřebují měkkýši ke stavbě schránky. V rámci hydrobiologického průzkumu jsme se věnovali třem typům zajímavých lokalit: přirozená prameniště a vodní toky, vodní zdroje související s činností člověka (náhony, studny, zatopené sklepy) a minerální prameny a jejich okolí. Nejzajímavější výsledky nám vyplynuly z průzkumu minerálních pramenů.

Lhota Pustina tvrz Liběšov Úterský potok Bezvěrov Tofflův mlýn Jancův mlýn Zuckerův mlýn

Starý mlýn Nový mlýn Branišovský mlýn Ďolíček sv. Vojtěch Beranovská kyselka

ringval archeologický průzkum hydrobiologický průzkum život v minerálních pramenech

geologický průzkum botanický průzkum minerální pramen vodní bezobratlí zaniklá vesnice

zaniklý mlýn stabilní katastr


kapitánka: Alena Bruthansová
odborná konzultantka: Mgr. Štěpána Čiperová, Mgr. Jitka Motejzíková
členové skupiny: Amálie Anna Borovková, Alena Bruthansová, Jáchym Burger, Prokop Cisler, Johana Činčerová,
Jáchym Galuška, Adam Pochman, Pavel Preisler, Žofie Soukupová

ODBORNÝ ČLÁNEK VE SBORNÍKU EXPEDICE

Práce mapuje spokojenost a štěstí žáků osmých a devátých tříd v Mariánských Lázních, Teplé a Toužimi. Průzkum jsme prováděli pomocí dotazníků a doplňujících rozhovorů s žáky a s dospělými, kteří s náctiletými pracují. Při tvorbě dotazníku jsme vycházeli z metodiky dánského Institutu pro výzkum štěstí. Zaměřili jsme se na čtyři vybrané kategorie - Zdraví, Pospolitost, Svoboda trávení volného času a Peníze. Z výzkumu vyplynulo, že se většina náctiletých cítí spokojena a to i přes objektivně složitější prostředí, ve kterém žijí.

This work maps how happy and satisfied teenagers are in Mariánské Lázně, Teplá and Toužim. For this research, we handed out questionnaires and made interviews with pupils and with adults who work with them. We used the methodology from the Danish Institute for Happiness Research. We focused on four topics - health, relationships, freedom to spend free time and money. Our research shows that most of the teenagers feel satisfied although the conditions of living in the region where they live are more difficult compared with other regions in the Czech Republic.

Teplá Mariánské Lázně Toužim štěstí spokojenost volnočasové aktivity zdraví peníze

pospolitost Lykke Meik Wiking dotazníkový průzkum rozhovory sociální psychologie náctiletí


kapitán: Sonam Dolma Swiecicki
odborná konzultantka: Mgr. Anežka Koutníková, Mgr. Hanka Nábělková
členové skupiny: Sonam Dolma Swiecicki, David Liška, Karolína Večerková, Rozálie Kopecká, Františka Ekrtová,
Adam Tichý, Matyáš Beránek, Štěpán Jícha

Článek

Naše expediční práce spočívala v seznámení se s těžkou prací na statku a následném přiblížení veřejnosti. Přímo na statku jsme vykonávali tyto činnosti – úklid stodoly, úklid v sýrárně, úklid dojící místnosti, práce s koňmi, dojení a vyhánění koz na pastvu, krmení telat, kydání hnoje, čištění koryt v zoo koutku hrabání, posekané trávy a sušení vojtěšky. Všechny tyto činnosti jsme se rozhodli přiblížit formou krátkého filmu a odborného článku. Dále jsme vytvořili informační cedule do Zoo koutku, aby si návštěvníci statku nepletli bobra s nutrií. Jedna část skupinky se rozhodla vytvořit takzvaného „Malého farmáře“. Jedná se o brožuru, která formou zajímavých her provede děti po farmě. Závěrečným cílem bylo výstupy (film, „Malý farmář“) zpřístupnit na webu statku a web doplnit o chybějící informace.

The goal of our group “Farm Life” was to show the public what life on farm looks like. We therefore spent seven days working on the family farm Dvůr Krasíkov. We did the following activities; feeding animals (horses, goats, calves, pigs, deer, sheep, donkey, hens, geese and llamas), cleaning the barn, animal boxes, the milking room, the fridge of the cheese factory and troughs in the zoo corner. The obtained information was turn into an article, a brochure for kids entitled “A Little Farmer” and information panels about animals in the zoo corner. We also supplemented the websites of the farm and we made a short documentary film.

Statek Krasíkov zoo koutek kozy krávy fyzická práce malý farmář

 


kapitán: Tomáš Kudláček
odborný konzultant: RNDr. Marek Matura, Ph.D., Mgr. Karel Kudláček
členové skupiny: Tomáš Kudláček, Maximilian Eška, Jakub Fojtík, Andrea Suchánková, Matěj Zeman, Ester Burgerová, Matyáš Bureš, Kateřina Kadlecová, Alžběta Šebánková, Michaela Vítková

výzkumnÁ zprávA PŘÍLOHA I. PŘÍLOHA II.

Využití instrumentálních analytických metod na praktických cvičeních v chemii bývá pro základní a střední školy nákladné a náročné na přípravu. Předložená práce se proto zabývá úpravou a ověřením zjednodušených analytických postupů pro analýzu vod minerálních pramenů, které by mohly být pro laboratorní praktika na základních a středních školách přístupnější. Zvláštní důraz byl kladen na možnost provádění metod v terénu. V rámci této práce se podařilo v terénu a laboratoři vyzkoušet zjednodušenou verzi DSLR spektrofotometrického stanovení koncentrace Fe3+, rovnovážné potenciometrie pro stanovení koncentrace Fe3+, důkazové reakce vybraných kationtů a aniontů, senzorické zkoušky stanovující chuť a zápach minerálních vod a měření konduktivity a pH. Potenciometrie a DSLR spektrofotometrie jsou metody kalibrační a ukázalo se, že mimo laboratorní podmínky je jejich provedení příliš náročné. Podařilo se připravit výukové materiály obsahující kompletní metodické postupy pro jednotlivé zjednodušené analytické metody. Tyto metody jsou nenáročné na přípravu a vybavení.

The utilization of instrumental analysis in chemistry practise tends to be very expensive and demanding in terms of elementary and high schools. The following work proposes alterations and verification of selected analytical methods of mineral spring waters that could be more easily accesible for scholastic practice sessions. High effort was given to possibility of field and laboratory processing of selected techniques. This work proved succesfully simplified versions of DSLR spectrophotometry for determining the concentration of Fe3+, balance potentiometry for assessing the concentration of Fe3+, evidence-based reactions of selected cations and anions, sensory tests assessing the taste and smell of mineral springs and measurements of temperature, conductivity, pH and Eh. It was showed that potentiometry and DSLR spectrometry (as methods requiring calibration) cannot be easily performed in field conditions. Our work also contains educational materials with detailed descriptions for each simplified method designed for elementary-school and high-school students.

Mariánské Lázně Dolní Kramolín Pístov Teplá nízkonákladové metody optimalizace

analytická chemie DSLR spektrofotometrie důkazové reakce rovnovážná potenciometrie

senzorické zkoušky konduktometrie didaktika chemie metodické postupy

 


kapitánka: Markéta Novotná
odborná konzultantka: MgA. Magdalena Schmidtová
členové skupiny: Markéta Novotná, Julie Kadlecová, Michal Květák, Kryštof Švejda, Vavřinec Bořek, Matyáš Toušek,
Zoe Pikkelová, Ondřej Fábry, Tomáš Jelšík

MANUÁL K PROHLÍDCE HRADU - kaple MANUÁL K PROHLÍDCE HRADu

nahrávka salve regina

Záměrem skupiny s názvem Hradní kaple jinak bylo ve spolupráci s hradem a zámkem Bečov oživit středověkou hradní kapli, do které běžní návštěvníci mají přístup jen výjimečně. Skupině šlo o to, aby nejdříve sami trochu lépe vnikli do atmosféry kaple a pochopili všechny staré, někdy již těžko pochopitelné nástěnné malby s jejich příběhy. Na co studenti přišli, se rozhodli předat interaktivní a kreativní formou. Prvním stanoveným cílem bylo vytvořit prohlídku, která přiblíží jak kapli, tak i celý hrad formou přístupnou a zábavnou hlavně pro vrstevníky tvůrců. Do prohlídky bylo zapojeno mnoho interaktivních prvků, které měly za cíl, aby studenti samostatně objevovali stavební a umělecký vývoj hradu. Do prohlídky byla použita také stínohra a animovaný film, které tu vytvořila jiná expediční skupina před dvěma lety. V rámci expedice tuto prohlídku skupina nejen vymyslela a připravila, ale i vyzkoušela celkem se šesti třídami z vyššího stupně dvou různých základních škol. Pracovní listy ke kapli i přesné manuály k prohlídce pak poskytla Edukačnímu centru hradu a zámku, které je bude mít nadále k dispozici. Druhá část skupiny se rozhodla reagovat na nástěnné malby z kaple vlastní výtvarnou tvorbou a vyzkoušet si techniku nástěnné malby. Každý z nich si vybral jeden z výjevů v kapli, který ho oslovil, a ten zpracoval svým vlastním, zcela současným způsobem. Studenti dostali od místního vedení příležitost pomalovat jednu zámeckou místnost, která se měla v dohledné době rekonstruovat, a zde tedy svou tvorbu zrealizovali. Na konci expedice se v této místnosti objevily čtyři různé malby, na které se denně mohou podívat návštěvníci hradu a zámku po dobu několika týdnů.

The intention of the expedition team called A Castle Chapel: A Different Approach was to revive a medieval castle chapel in cooperation with the Bečov Castle and Chateau. This chapel is closed most of the time and is almost inaccessible for ordinary visitors. The team wanted to absorb the chapel's atmosphere first and understand all the old, sometimes enigmatic wall paintings and their stories. The students decided to pass on their knowledge in an interactive and creative way, modern way. The first goal was to create a tour in which both the chapel and the castle would be approached in an accessible and entertaining way, mainly for the creators’ peers. Many interactive elements were involved in the tour, so the visitors could individually discover the building and the artistic development of the castle. The tour also used a shadow play and an animated film created by another expedition team two years before. As part of the expedition, the team not only devised and prepared the tour, but also executed it with six classes from two different elementary schools.The worksheets for the chapel as well as the exact manuals for the tour were handed over by the team to the castle's educational center, which will continue to make use of them. The second part of the team decided to react to the wall paintings from the chapel with their own artwork and try the technique of wall painting by themselves. Each of them chose one of the scenes in the chapel that appealed to them, and they worked with it in their own way. The students were given the opportunity by the local management to paint a chateau room, which will be reconstructed in the nearest future. At the end of the expedition, four different paintings appeared in this room, where the visitors of the castle can look at them daily for several weeks.

Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou Ploužnice hrad kaple malby studentská tvorba

nástěnné malby prohlídka edukační program kaple 21 studenti studentům

Historie jedné zdi prohlídka

 


kapitán: Kryštof Kadlčík
odborný konzultantk: Mgr. Štěpán Macháček
členové skupiny: Kryštof Kadlčík, Bedřich Satrapa, Elijáš Mifek, Matěj Žatečka, Štěpán Koutník, Marie Pávová, Ráchel Šulmanová, Mariana Issa, František Souček, Tomáš Kovář

ODBORNÝ ČLÁNEK VE SBORNÍKU EXPEDICE

V naší práci jsme zkoumali vodu v krajině v oblasti povodí horního toku řeky Teplé. Cílem práce bylo pomocí experimentů i teorie blíže prozkoumat malý vodní cyklus. Na vytyčených místech jsme prováděli předem připravené experimenty. V prvním pokusu nazvaném ,,kyblíková metoda" jsme měřili, za jak dlouho se vsákne 0,5 litru vody do půdy ohraničené kyblíkem bez dna. Ve druhém experimentu, který jsme pojmenovali ,,trubková metoda", jsme použili lešenářskou trubku, kterou jsme zarazili do půdy, a následně v ní vyjmuli část půdy. Do trubky jsme nalili 450 ml vody a nechali 2 hod. ve svislé poloze ve stínu. Měřili jsme, kolik vody proteklo skrz půdu, kolik se vůbec nevsáklo a následně jsme vypočítali, kolik vody zůstalo v půdě. Měřili jsme také průtok řeky Teplé a jejích přítoků pomocí zapůjčeného přístroje k tomuto účelu. Práce nám potvrdila většinu našich hypotéz, tedy že na poli bude vsak vody menší v porovnání s lesem a loukou a že čas vsaku bude na polích rovněž delší než u ostatních biotopů. Přesný poměr odtoku, výparu a vsaku se nám určit nepodařilo, díky nedostupnosti některých potřebných hodnot.

In our work we focused on water in country. We was interested in river Teplá and its catchment area – strech from places we made few experimentrs about water soaking and the (rivers) flow. In one experiment we nuasured the speed of water soaking into the soil. In second experiment we measured, now much water flows through the soil in 2 hours. We also measured the flow of river Teplá and its tributanies. We used a special instrument for water flow measuning. We wrote all data down to tables and places fo measunngs to maps. We also examined groundwater by asking people about their wells and their expenenas with groundwater in past few years. We tried to find some differences in water soaking that depends on altitude, soil type and distance of watercourse. But we didn't measure any differences. The longest water soaking was measured on field. The water on a field evaporates and flowes into the streams. Our proportion of water evaporating, soaking and outfall wasn't right. We didn't meet our goals, but we learned about small and big water cycle.

klášter teplá teplá VD podhora sucho hydrologie povodí experimenty průtok vsak odtok

 

Záznam prezentací výsledků výzkumů na Přírodovědecké fakultě UK, 27. června


Expediční dění jste mohli sledovat pod hastagem #expedicetepelsko2019.