Expediční práce

Tepelsko 2017

home > Expediční práce > Tepelsko 2017


časopis expedice tepelsko 2017 Video Záznam Prezentace výsledků Expedicekapitánka: Rozálie Kopecká
vedoucí práce: MgA. Magdalena Bartáková, Mgr. Vladěna Smolková, Richard Sladký
členové skupiny: Ondřej Mišina, Amálie Borovková, Františka Ekrtová, Julie Kadlecová, Ester Burgerová,
Mariana Lulu Issa, Viktor Komárek, Zoe Pikkelová, Ráchel Šulmanová,

Stáhnout výzkumnou zprávu Animovaná upoutávka na výtvarnou instalaci

Tématem naší práce bylo oživení prohlídek na hradě Bečov pomocí stínových příběhů z dávné
i nedávné historie. Hrad jsme se rozhodli doplnit o výtvarnou instalaci, a to stínohrou. Další část naší skupiny se věnovala pilotnímu průzkumu návštěvních knih z let 1910 až 1938, které jsou uloženy v depozitáři na Bečově. Na tyto dvě skupiny jsme se rozdělili již v přípravném týdnu
a každá se do práce v terénu připravovala jiným způsobem. V terénu samotném pak vznikl nápad vytvořit časosběrný animovaný film o historii jedné konkrétní zdi, na kterou by se film následně promítal. Film je zpracován ve stejném výtvarném stylu jako stínohra. V závěrečném týdnu výtvarná skupina dotvářela zbylé postavy do stínohry a kreslený scénář na film. Knihovníci sepisovali do tabulek informace z návštěvních knih. V závěru naší práce jsme sepsali tuto závěrečnou zprávu. V úvodu práce je stručně shrnuta historie hradu a zámku Bečov. Poté se sborník dělí na čtyři hlavní části – stínohru, animovanou upoutávku, časosběrný film a návštěvní knihy. Všechny části obsahují vlastní cíle, postup práce a výsledky. Na závěr je shrnuto, co vše se nám podařilo uskutečnit. Nedílnou součástí závěrečné zprávy je obrazová příloha s podrobnou fotodokumentací výsledků naší práce.

Bečov nad Teplou Stínohra historie instalace depozitář expozice návštěvní knihy hrad


kapitán: Matyáš Bureš
vedoucí práce: Mgr. František Tichý
členové skupiny: Ester Jančaříková, Kateřina Urbánková, David Liška, Markéta Novotná, Matěj Zeman,
Adam Tichý, Mikoláš Pešek, Ondřej Fábry

Stáhnout výzkumnou zprávu Vizualizace: Nový mlýn na Úterském potoce

Naši práci tvořilo devět studentů ve věkovém rozmezí 13-17 let. Měli jsme několik cílů, které se ovšem vztahovaly k jednomu tématu – zaniklé vesnice a mlýny na Tepelsku. Mimo několik vesnic a mlýnů jsme navštívili také například zaniklé tvrziště nebo kostel a faru sv. Blažeje Ty jsme dokumentovali několika způsoby: archeologický průzkum krajiny, dokumentace bylinného patra, dokumentace stromového patra, zdravotní stav, dokumentace zplanělých sadů, průzkum náhonů. Snažili jsme se nejen o dokumentaci ze všech úhlů, ale také o přiblížení našeho výzkumu veřejnosti.

Liběšov Úterský potok Branišov zaniklá místa povrchová archeologie stromové patro
zdravotní stav stromů průzkum sady rozšíření vesnice mlýny kostel tvrz
2. světová válka středověk Sudety


kapitán: Marek Pokorný
vedoucí práce: PhDr. Vít Novotný
členové skupiny: Kryštof Kolíbal, Matyáš Prokopius, Oliver Hajný, Matěj Žatečka, Kenan Alhariri, Štěpán Koutník, Vavřinec Bořek

Stáhnout výzkumnou zprávu Fotogalerie Dokumentární film z výzkumu

Náš výzkum se zaměřil na tři významné aspekty fungování kostela, z toho dva jsou hudební nástroje, zvony a varhany, a třetí, neméně důležité veřejné mínění. Způsoby naší tvorby se stal podrobný průzkum zvonu jak v ohledu parametrů, tak jsme zachytili jeho nádherné reliéfy do sádry a na papír. Naši “organologové” vyzkoušeli fungování varhan do poslední klávesy a “průzkumníci” veřejného mínění se zajímali o vztah místních obyvatel ke kostelu a působení církve v jejich obci. Navštívili jsme 5 kostelů, v nich zdokumentovali celkem 13 zvonů, obtiskli 5 sádrových odlitků z nichž se 3 rozbily při převozu a vytvořili 7 faximilií. Varhan jsme prozkoumali 6 a s naším dotazníkem jsme oslovili 171 lidí.

klášter Teplá město Teplá Otročín Bezdružice Úterý zvony varhany kampanologie organologie kostely dotazníkový průzkum církev sakrální památky


kapitán: Adam Bartůšek
vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček
členové skupiny: Filip Bartůšek, Ema Dvořáková, Miloš Halda, Jakub Koutník,
Ellen Pražáková, Kryštof Kadlčík, Igor Pokorný, Filip Steklý

Stáhnout výzkumnou zprávu Fotogalerie

Cílem práce bylo dekontaminovat odpadem znečištěné okolí komunikací na území obce Teplá. Toho bylo dosaženo především pomocí sběru odpadu, a to hlavně odpadu drobného. Větší předměty a nelegální skládky byly zaznamenány do mapy a předány příslušnému úřadu, aby zařídil jejich vyklizení a odvoz. Dalším cílem bylo dotyčný odpad mapovat a zjišťovat jeho typ. To vedlo k vytvoření map, které dávají do souvislosti množství a typ odpadu s oblastí jeho výskytu. Z provedeného výzkumu má také čerpat článek v tamním časopise.
Práce byla prováděna na komunikacích v obci Teplá, celkem bylo takto vyčištěno zhruba 200 kilometrů komunikací. Sebraný odpad byl ukládán do pytlů, které byly následně předány technickým službám města Teplá. Naše činnost byla tedy prospěšně-výzkumná, přičemž vznikla i snaha o přiblížení této problematiky úřadům a veřejnosti.

Teplá odpad komunikace skládka životní prostředí sběr odpadu

The goal of this work was to decontaminate the surroundings of roads in the area of the city Teplá. This was achieved mainly by collecting waste, especially the small one. Bigger objects and illegal dumps were written down to a map and handed over to the city Teplá authorities to organize their cleanup and transport. Our other goal was to map the waste and to find out what kind of trash it is. It led to the creation of maps, which show the dependenceThe dependence of the amount and the type on the area.The research should lead to an article in a local magazine.
The work was being done on roads in Teplá, altogether approximately 200 km of roads were cleaned. Collected waste was stored in bags, which were handed over to techincal services of the city Teplá afterwards. Our work was research-beneficial and there was an effort to bring this topic closer to authorities and people.


kapitán: Jakub Fojtík
vedoucí práce: Mgr. Anežka Koutníková
členové skupiny: Karolína Večerková, Tomáš Majer, Adam Lustig, Jiří Bruthans,
Matyáš Spěváček, Kryštof Bouřil, Barbora Kadlecová

Stáhnout výzkumnou zprávu Fotogalerie

Práce se zabývá vývojem rybníků a jejich biodiverzity za uplynulých 13 let. V roce 2004 byl proveden studenty naší školy biologický průzkum rybníků v okolí obce a kláštera Teplá. V rámci této práce byl průzkum zopakován a výsledky byly porovnány, aby bylo možné zjistit, jak se rybníky a jejich nejbližší okolí proměnily během 13 let. Ve srovnání s rokem 2004 se zvýšil počet čápů černých (Ciconia nigra), který je v ČR kriticky ohroženým druhem. Zřejmě to souvisí s výrazným zvětšením rozlohy lesů v okolí zkoumaných rybníků. Zároveň se na několika rybnících rozšířil prstnatec májový, což je vzácná orchidej rostoucí na našem území. Zaznamenali jsme přeměny některých luk v okolí rybníků na pole a naopak, s tím zřejmě souvisí úbytek kopřivy dvoudomé (Urtica dioica). Zaznamenali jsme zvýšení biodiverzity oproti roku 2004, a to u rostlin, ale i u drobných vodních živočichů, jejichž výskyt velmi ovlivňovala hloubka a čistota vody. Práce ukazuje, že rybníky a ekosystémy na Tepelsku se vyvíjí, a že otevírají možnost nový druhům se rozšiřovat.

Kláštěr Teplá Město Teplá rybníky porovnání pozorování invazní druh průzkum biodiverzita rozšíření teorie hnízdění ornitologie hydrobiologie botanika

This paper focuses on the topic of evolution and biodiversity changes of biotopes of several ponds in the area of Teplá convent during the last 13 years. In 2004, a biological research has been executed by students from our school. In the frame of the research presented in this paper, we were monitoring the same places by the same methods to see how the ponds and their surroundings developed in the last years. In comparison with the situation in 2004, number of one type of critically endangered specie (black storks, Cigonia nigra) increased. This fact can be caused by enlargement of forest area surrounding the ponds studied. Moreover, other protected specie (the plant prstnatec májový, Orchis latifolia) has been newly found on some ponds. Several meadows were changed to fields, and vice versa. This fact can explain the wastage of the nettle (kopřiva dvoudomá, Urtica dioica). The biodiversity grow has been registered as compared to 2004 not only in the case of plants, but also of small biota (aqautic animals) highly affected by water purity and depth. The paper shows that the ponds and ecosystems in the region Teplá evolve and that the possibility of new species expansion appears.


kapitán: Tereza Koubková
vedoucí práce: Mgr. Petr Martiška
členové skupiny: Vincent Didunyk, Sophie Skýpalová, Matyáš Kadlčík, Matyáš Lukavský, Ota Svátek, Oliver Hajný

Fotogalerie

kapitán: Daniel Řehák
vedoucí práce: RNDr. Marek Matura, Ph. D.
odborný konzultant: Mgr. Karel Kudláček
členové skupiny: Jiří Slapnička, Maxmilián Eška, Tomáš Kudláček, Tomáš Jelšík, Kryštof Zapletal, Simon Chvosta

Stáhnout výzkumnou zprávu Fotogalerie

Cílem práce bylo vytvořit informační brožuru a upozornit na podobnost pramenů v okolí Mariánských Lázní s balenými vodami, běžně prodávanými v obchodě. Dalším cílem bylo osvojit si část metod základního chemického a fyzikálního rozboru vody.
Bylo analyzováno sedm pramenů, u kterých byly určovány tyto parametry: CHSK, koncentrace železitých kationtů, vápenatých a hořečnatých kationtů (tvrdost vody), koncentrace dusičnanových aniontů, stanovení obsahu CO2, pH, Eh, teplota a chuť.
V mobilní laboratoři jsme provedli více než 210 měření. Výsledky z těchto měření jsme porovnali s výsledky prací z minulých let. Během práce jsme vyzkoušeli alternativní metodu stanovení koncentrace železa za pomoci DSLR a PC softwaru. K této metodě jsme stejně jako k ostatním napsali metodiku.

Mariánské Lázně chemická analýza minerální prameny alternativní metoda spektrofotometrie

Main goal of the work was to create an information brochure and give a notice about some similarities between springs near to Marianské Lázně and commonly sold bottled water. We also wanted to learn some methods of basic chemical and physical analysis. We analyzed seven springs. Among our chosen methods were COD, hardness, iron ion determination, pH, Eh, temperature, taste, determination of CO2 content, or nitrate determination.
In the mobile laboratory we did more than 210 measurements. We compared our results from measurements with works from past years. During work we tested alternative method of iron ion determination with DSLR and PC software. For this method and also for other ones we did our own methodical text.

Expediční dění jste mohli sledovat pod hastagem #expedicetepelsko2017.