Expediční práce

Českobrodsko 2021

home > Expediční práce > Českobrodsko 2021


 

výsledky bádání v článcích jednotlivých skupin časopis Českobrodsko 2021


kapitán: Igor Pokorný
odborný konzultant: PhDr. Vít Novotný
členové*ky skupiny: Františka Ekrtová, Viktor S. Komárek, Elijáš Miffek, Anna Prouzová, Alžběta Konopásková, Ida Kratochvílová, Matilda Vyhnálková

článek s výsledky

Naše skupina se věnovala kampanologickému a organologickému průzkumu. Zabývala se tedy dokumentací historie a současného stavu zvonů a varhan. U zvonů jsme porovnávali dostupnou kampaologickou dokumentaci se současným stavem na zvonicích. Pořizovali jsme sádrové odlitky reliéfů, faksimile nápisů, nahrávky zvuku zvonů a fotodokumentaci. Zkoumali jsme historii zvonů pomocí farních kronik. Zaměřili jsme se hlavně na období světových válek, protože v této době probíhaly válečné rekvizice, které zásadně ovlivnily budoucí stav zvonů. Také jsme konzultovali historii a stav zvonů s místními odborníky. U varhan jsme se po konzultaci s arcidiecézním organologem soustředili na fotodokumentaci současného stavu a základní diagnostiku funkčnosti varhan. Jako doprovodný výstup jsme pořídili nahrávku barokní skladby Canon in D od J. Pachelbela v obsazení pro varhany, zvony a tři melodické nástroje. Náš poslední výstup spočívá v tom, že jsme se rozhodli přivést k životu padesát let staré varhany, které si už nejspíš nikdy nezahrají. Píšťaly z rozebraných varhan v Tismicích jsme jednotlivě nahráli a pomocí tzv. sampleru z nich vytvořili virtuální nástroj ovladatelný počítačem.

The group was engaged in campanological and organological research. That means it dealt with the documentation of the history and current state of bells and organs. As for the bells, the official campanological documentation was compared with the current state of the bells. The group made plaster casts of reliefs and facsimiles of inscriptions on the bells; recorded the sound of the bells and photographed them. The history of the bells was also studied using parish chronicles. Special attention was paid to the world war period, because at that time war requisitions were taking place, which affected the future condition of the bells. Also the history and condition of the bells were consulted with local experts. As far as the organ is concerned, after consultation with the archdiocesan organologist, we focused on photo documentation of the current state and basic diagnostics of organ functionality. As an accompanying output, we recorded a baroque composition Canon in D by J. Pachelbel, set for organ, bells and three melodic instruments. Our last output is that we have decided to bring to life a fifty-year-old organ that will probably never play again. We recorded the pipes from the disassembled organ in Tismice individually and created a virtual instrument controllable from a computer using a sampler.

 


kapitán: Jakub Nekvasil
odborný konzultant: RNDr. Marek Matura, Ph.D.
členové skupiny: Marek Švejda, Filip Radek, Robin Kovář, Prokop Císler, Vojta Havrda, Anežka Ptáčková, Bow Natkamon

článek s výsledky

Retence v krajině je dlouhodobým problémem a má mnoho příčin. Mezi ně patří například změna klimatu, či intenzivní hospodářství - používání těžké techniky nebo chemie. My se zaměřili na zkoušku funkčnosti jednoho z lokálních řešení tohoto problému - stavbu malých přehrádek, které tok zpomalí a dají tak vodě delší čas na vsak. Krom stavby jsme také měřili parametry ohledně jednotlivých přehrádek - např. potenciál zadržené vody či rozdíl hladiny podzemní vody před a po postavení přehrádek. V rámci této práce byly testovány tři malé retenční hrázky na meliorovaném úseku Kounického potoka. Bylo testováno, jak tato lokální opatření tok zpomalí, kolik vody zadrží a do jaké míry tak dají vodě delší čas na interakci s půdou. Pomocí vystrojených mělkých vrtů byla sledováno jaký má zvolené opatření dopad na hladinu podzemní vody v okolí přehrádek. Kromě toho byly pečlivě zaznamenávány parametry a průběh stavby, aby bylo možné zkušenosti prezentovat a využít na dalších lokalitách. Z výsledků vyplývá, že malé retenční hrázky přírodního charakteru jsou funkčním a technicky i legislativně nenáročným řešením pro zlepšení retence vody v horních částech povodí.

Throughout the last 7 years, Europe, including the Czech Republic, has had problems with water retention. It is because of two major things. Firstly, there is climate change, which causes the appearance of random heavy storms in the country. The second cause is the inability of the current Czech landscape to detain water in itself. The main reason for this is industrialized agriculture, which is compacting the soil with heavy machines, killing organisms with chemicals, with the consequence of intense soil erosion during torrential rains. The soil is also subject to wind erosion that makes it less moist and fertile. In the past Czech landscape was able to retain twice the amount of water than today.
Solutions are not simple, but essential. The basic possibility is to slow down the flow in rivers and streams, then to avoid the erosion and to bring back life into the fields. Specific measures to be taken would include creating meanders, strips of trees, small water pools, swamps, and wetlands, or for example the agroforestry. The problem is that all of these solutions are expensive and time-consuming.
Because of that, we decided to try out a system of little dams on the Kounický stream near Český Brod. The goal was to increase the level of subsurface water and avoid erosion of the river bed. We were successful in making a cascade of 3 little dams built from oak wood and gravel.
We tested the effectiveness by measuring the following quantities: volumetric flow, the velocity of the river flow, changes in subsurface water levels before and after the action, and volume of water detained in the little dams.
In conclusion of these measurements, we found out that our work was successful and that the little dams work as expected. The level of subsurface water rose by at least 5 cm on each of the 3 little dams. The volume of water detained in the little dams was 2 cubic meters. Our little dams are, in our opinion, a good-looking component of the area that does not interfere with the landscape. It rather supports the biodiversity of the stream. Also, it is a relatively cheap solution and one of the little dams can be built in one afternoon when the needed material is available


kapitán: Adam Novik
odborný konzultantk: Ing. Filip Hložek
členové*ky skupiny: Max Eška, Kryštof Švejda, Matěj Zeman, Bára Martišková, Ondřej Martínek, Matyáš Bureš, Ondra Mikula, Tomáš Majer, Matyáš Spěváček, Filip Steklý, Míša Vítková, Oliver Hajný

Plakát představující výsledky skupiny článek s výsledky

Skupina zkoumala a zkoušela praktický přístup k výuce fyziky a snažila se ji s jeho pomocí zpřístupnit dalším v pracovních listech. S pomocí historických experimentů jsme se chtěli přiblížit myšlení významných vědců lidstva a vidět svět s dalšími spojitostmi této vědy.

 


kapitánka: Alena Bruthansová
odborná konzultantka: Mgr. Hanka Nábělková
členové*ky skupiny: Rozálie Kopecká, Michal Květák, Tomáš Jelšík, Žofie Ekrtová, František Souček, Kateřina Kadlecová, Štěpán Jícha, Anežka Havrdová, Tomáš Brdička, Josef Arnold, Zuzana Bruthansová

článek s výsledky

Skupina Kočovné divadlo v rámci expedice vybrala 3 pohádky, které zdramatizovala, spojila s písničkami, básněmi. A vytvořila krátké divadelní pásmo. Členové skupinky kočovali v doprovodu žebřiňáku mezi městy. A hráli představení pro školky i pro veřejnost.

We wanted to try out the life of nomadic actors. Our plan was to prepare a theatre and show it in different towns in the Český Brod district. In the preparatory week, we rehearsed in Stromovka every day. We chose three different fairy tales for our theatre. The fairy tales were About White Lily, Dress with Peacocks and Deer, About Daddy and Robbers. We also added a bunch of different songs and poems. Martin Falář, director and health clown came to visit us in Stromovka with some ideas on how to improve our performance. At Expedition, we always walked around the town before the theatre with musical instruments and called for theatre. We transported our things by using a large car - "žebřiňák", and we dragged it ourselves. When we played, we were dressed in striped T-shirts and vests. We played every morning for kindergartens and afternoons for the general public. In total, we performed nine performances at the expedition. We played in the towns Poříčany, Lstiboř, Liblice, and Český Brod. About 440 people came to our performance (170 children in kindergartens and 270 people in the afternoon). In the processing week, we played two more performances for one kindergarten and one school in Prague 7.


kapitánka: Anna Kubcová
odborná konzultantka: Mgr. Anežka Koutníková
členové*ky skupiny: Jakub Fojtík, Amálie Anna Borovková, Adam Tichý, Jiří Bruthans, Veronika Žemličková, Ester Burgerová, Anna Geröová, Anna Kubcová, Mojmír Pěnička, Šimon Petrov, Julie Krommelová

článek s výsledky

Objevovali jsme krásná a zajímavá místa v okolí Vrátkova. Zaměřili jsme se na ekosystémy rybníků, řeky, polí a lesů. Na základě podrobného průzkumu (ornitologie, hydrobiologie, entomologie, arachnologie, botanika) jsme navrhli programy pro děti a školy využitelné v Ekocentru Vrátkov. Programy se týkají dvou lokalit - Mlýnského potoka a rozcestníku Na Zámkách

Our group was exploring beautiful and interesting places near Vrátkov. We were focused on a few ecosystems such as lakes, rivers, fields and woods that we observed from the perspective of ornithology, hydrobiology, entomology, arachnology and botany. Lastly we prepared programs for children and schools based on our exploration that can be used in ecocentrum Vrátkov.


kapitánka: Ondřej Kučera
odborný konzultant: Mgr. František Tichý
členové*ky skupiny: Jáchym Galuška, Jakub Janda, Jaroslav Janda, Vojtěch Bruthans, František Prokop, Adam Karim Issa

článek s výsledky

V rámci pětidenní expedice jsme zkoumali tři vesnice zaniklé v časovém rozmezí 13.-16. století – Lažany, Dolánky a Janovice tyto vesnice se nacházely kolem Říčan a Českého Brodu. Lokality jsme zkoumali pomocí sledování povrchových útvarů a povrchového sběru, výskytu měkkýšů a botanického průzkumu. Pomocí výzkumu jsme určili kde se objekty nacházely a vytvořili jsme plánky lokalit. Nejzajímavější lokalitou byla vesnice Lažany. V rámci výzkumu jsme zdokumentovali také bývalý klášter a kostel v obci Klášterní Skalice


kapitán: Adam Lustig
odborný konzultantk: BcA. Matouš Bičák
členové*ky skupiny: Julie Kadlecová, Markéta Novotná, Tomáš Kudláček, Matyáš Prokopius, Oliver Böhm, Cecilie Ekrtová, Jonáš Kučera, Julie Součková

instagramový profilm Expedičního reportéra odborný článek

všechna odvysílaná videa na YouTube

Cílem práce bylo pravidelně informovat o dění na Expedici 2021 a na Českobrodsku formou ranního a večerního pořadu. Ranní zprávy přinášely předpověď počasí pro daný den, krátký rozhovor a tip na výlet. Večerní relace byla delší a obsáhlejší a divákům nabídla reportáže z ostatních expediční skupin a zajímavostí z okolí Českého Brodu.

Každý den ráno byl natočen, sestříhán a v 9:00 vydán první pořad - Dobré ráno s Julčou. Poté se do terénu rozjely 2 štáby, které natáčely reportáže. V každém štábu byl reportér a kameraman, popř. zvukař nebo fotograf. Zbytek týmu, který se skládal z dvou hlavních střihačů, kteří zároveň obsluhovali kamery, šéfeditora a moderátora, zajišťoval natáčení ve studiu na MÚ v Českém Brodě, kde byly natočeny vstupy moderátora do večerní zpravodajské relace, za které se poté přidaly předtočené reportáže. Večerní Hlavní zprávy byly vydávány ve 20:15.

Během expedice bylo vydáno 8 pořadů, které obsahovaly celkem 23 reportáží, 3 rozhovory a jejich celková délka přesáhla 1 hodinu. Videa byla pravidelně nahrávána Zde a jsou stále dostupné k přehrání.


kapitán: Adam Pochman
odborný konzultant: Mgr. František Tichý
členové skupin*ky: Matyáš Beránek, Jan Melišík, Alžběta Šebánková, Tomáš Kovář, Jakub Ježek

článek s výsledky

Očkování proti covidu je momentálně velmi aktuální téma, takže jsme chtěli nahlédnout do názoru ostatních ohledně tohoto tématu. Abychom získali cenné výsledky, které následně využijí doktoři, potřebovali jsme co nejvíce respondentů. Za celý týden jsme získali jsme 1065 odpovědí, takže náš hlavní cíl se nám povedl. Dotazníky jsme vložili do databází, ze kterých jsme udělali grafy. Ty jsme vyhodnotili a vytáhli z nich ty nejdůležitější informace, které jsme použili v našich prezentacích.

odborný konzultant: PhDr. Jaroslav Najbert, Ph.D.
kapitánka: Marie Pávová
členové skupiny: Marie Pávová, David Liška, Ráchel Šulmanová, Mariana Lulu Issa, Štěpán Koutník, Štěpánka Samková, Matyáš Toušek, Johana Činčerová, Žofie Soukupová, Jonáš Soukup, Jáchym Štys, Ota Svátek, Andrea Suchánková

článek s výsledky


Naše expediční skupina zjišťovala pomocí kvalitativních rozhovorů, jak lidé vnímají svojí individuální a globální budoucnost. Naším cílem bylo odpovědět na tři výzkumné otázky, které jsme si stanovili na základě našich hypotéz. Otázky se věnovaly rozdílům v představách budoucnosti mezi muži a ženami, reakcím na katastrofické scénáře jako je například klimatická krize a vnímání předurčenosti a osudu. Pro pestrost našich výsledků jsme se snažili vybírat respondenty z co nejvíce sociodemografických skupin.

 


Byl za námi rok a půl „doby kovidové“. Pro naši školu, která stojí na komunitě, společných akcích, týmových projektech a výjezdech do přírody to bylo zatím nejtěžší období od začátku působení v roce 1993. Ale pro koho ne?

I když situace byla do poslední chvíle nejistá, nevzdali jsme se a připravili s našimi učiteli a studenty tradiční expedici – badatelsky orientovaný týmový projekt. Na ten jedou holky a kluci za odměnu – tedy jedině, když včas splní nároky ve všech předmětech. Teprve pak si totiž mohou vybrat (nebo i sami na- vrhnout) téma a zapojit se do přípravy s různě sta rými spolužáky, se kterými je jejich zájem spojuje. Navzdory těžkým omezením distanční výuky to většina z nich dokázala, a tak mohla vyrazit s ka marády a svými učiteli a učitelkami do terénu.

Na rozdíl od předchozích let jsme původně dvou týdenní projekt zkrátili na pět pracovních dní a zamířili do kraje nedaleko Prahy – do okolí Českého Brodu, Říčan a Kouřimi. Místo aby nás těžkosti zlomily, vyždímaly z nás naopak to nejlepší. Vzniklo celkem devět projektů velmi pestrého spektra – od průzkumu názorů lidí na očkování a fyzikální experimenty, přes budování přehrádek zlepšující retenci vody v krajině a environmentál ní programy pro školy, až po kočovné divadlo, skupinu dokumentující zvony a varhany v oblasti a reportážní skupinu.